Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO   

Regulamin Sklepu Internetowego określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego, a w szczególności dotyczy zasad składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość prowadzonego pod adresem www.sklep.motoholicy.pl  przez Spółkę Motoholicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie.

§ 1 Przepisy ogólne

1. Użyte w regulaminie sklepu internetowego pojęcia oznaczają: 

Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, posiadająca zdolność do czynności prawnych, przy czym dla osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub dla małoletnich, którzy ukończyli lat 13, wymagana jest zgoda przedstawiciela prawnego lub opiekuna prawnego oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która zamierza skorzystać ze sklepu internetowego. 

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – część strony internetowej sklepu internetowego, za pomocą której Klient może zarządzać swoimi danymi osobowymi, realizacją i stanem złożonych przez niego zamówień, a także składać zamówienia po dokonaniu czynności logowania bez konieczności podawania swoich danych osobowych. W celu założenia konta należy wykonać jednorazową czynność z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych na stronie internetowej (rejestracja).

Regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Sklep Internetowy – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.motoholicy.pl, za pośrednictwem którego można złożyć zamówienie.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której przedmiotem są towary.  

Usługodawca (Sprzedawca) – Motoholicy Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie; adres ul. Kołłątaja 10, 05-820 Piastów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424773, NIP: 5342486830. Adres korespondencyjny: ul. Modlińska 154, 03-170 Warszawa. 

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj lub liczbę towaru będących przedmiotem umowy sprzedaży. 


2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego 
www.sklep.motoholicy jest firma Motoholicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie.


3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego). 


4. Wszystkie ceny prezentowane przez sklep internetowy podawane są w polskich złotych i wyrażone są w kwocie brutto. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki towaru do Klienta. 

                                                       
§ 2 
Warunki techniczne

 

1. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest, o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełniania następujące minimalne wymagania techniczne: Google Chrome  w wersji XX lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies. Microsoft Edge…., Opera…. oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu internetowego, dostosowania i optymalizacji funkcjonalności działania sklepu internetowego do potrzeb Klientów gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta ze sklepu internetowego, w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła , tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego, personalizacji przekazów marketingowych.


§ 3  Zamówienia


  1. 1.  Klient w sklepie internetowym może złożyć zamówienie na wybrane towary, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane na stronie internetowej. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał rejestracji. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 

2. Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail z informacją potwierdzającą zamówienie. 

 

3. Klient z założonym kontem wykonuje czynności techniczne w zakresie przewidzianym dla posiadacza konta. 

 

4. W celu zarejestrowania nowego konta wymagane jest podanie danych osobowych, teleadresowych, kontaktowych, adresu e-mail oraz hasła. § 4 Dane do przelewu :

 

Raiffeisen Polbank

08 2340 0009 1490 2440 0000 0088

Motoholicy Sp.z o.o.

Ul. Kołłątaja 10

05-820 Piastów


§ 5 Realizacja zamówień i dostawy


1. Wydanie zamówionego towaru następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

  1.  Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 
  2.  Formy płatności:

-przelew tradycyjny

-PayU

-płatność w salonie przy odbiorze osobistym

Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl

Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

  1. 4.   Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy (sposoby dostawy):

-kurier

-odbiór osobisty

 

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego, tj. Motoholicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piastowie. 

2. W celu zapewnienia użytkownikom pełnego bezpieczeństwa korzystania z naszego sklepu internetowego, zaleca się używanie najnowszych/zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz rozszerzeń i wtyczek.

3. Usługodawca (Sprzedawca) przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy (a także w przyszłości za zgodą Klienta – co do następnych Umów) oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do jej realizacji, jakie zostają określone w , zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

4. Usługodawca w celu realizacji zamówienia zbiera następujące dane Klienta: imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres do doręczeń towaru, telefon kontaktowy, dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą również numer identyfikacji podatkowej NIP.

5. Przekazanie danych wymienionych w ust. 3 oraz do założenia konta jest dobrowolne, lecz konieczne w cele realizacji zamówienia lub rejestracji konta.

6. Wszelkie inne dane niż określone w ust. 3 mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Klienta, z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.

7. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, w szczególności promocji oraz przesyłania przez sklep internetowy na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter), wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia Umowy.

9. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia i usunięcia za pośrednictwem strony Sklepu. 

10. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności kurierom, ubezpieczycielom, Pożyczkodawcom, instytucjom finansowym oraz w celu realizacji płatności za Zamówienie. 

§ 7 Procedura reklamacyjna 

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia ), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późn. zm. 

2. Za konsumenta, zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością .

3. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu rękojmi należy zgłosić reklamację: listem, faksem, pocztą elektroniczną na adres sklep@motoholicy.pl  podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, oraz adres do korespondencji (lub adres e-mail), nazwę towaru, skan paragonu lub faktury, datę zakupu, oraz opis problemu i żądania. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny: ul. Modlińska 154, 03-170 Warszawa.

4. W przypadku zaistnienia takiej konieczność Klient, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru na adres korespondencyjny na koszt Sprzedającego, chyba że jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

5. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany  za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie o wyniku postępowania reklamacyjnego. 

6. W przypadku, gdy Sprzedający nie uznaje w całości roszczenia klienta, wówczas klient może się zwrócić o interwencję do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

7. Sklep zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

8. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Polski

9. Czas trwania rękojmi to 2lata. 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Motoholicy Spółka z o.o. na adres ul. ul. Modlińska 154, 03-170 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej sklep@motoholicy.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 POBIERZ do regulaminu sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. 

5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


6. Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. W przypadku odstąpienia od umowy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9 Postanowienia dotyczące klienta niebędącego konsumentem

1. Postanowienia określone w § 7 oraz § 8 niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do Klientów nie będących konsumentami.
2. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem odpowiedzialność Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 kc. i n.) zostaje wyłączona za wyjątkiem szkód, które Sklep wyrządził umyślnie.

§ 10 Gwarancja 

1. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. Dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie internetowej producenta oraz w oświadczeniu gwarancyjnym, o ile produkt ten objęty jest gwarancją. 


2.Warunki gwarancji, czyli prawa i obowiązki klienta określa producent w karcie gwarancyjnej (oświadczeniu gwarancyjnym), o ile gwarancja została udzielona.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
2. Obowiązujący regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
3. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów i zdjęć wykorzystanych w sklepie internetowym motoholicy.pl, logotypów bez zgody usługodawcy jest zabronione.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl